Krajevna skupnost (KS) Most na Soči

Most na Soči 24C, 5216 Most na Soči

Email: info@ks-mostnasoci.siNaselja v KS Most na Soči: Bača pri Modreju, Drobočnik, Gorenji Log, Grudnica, Kozmerice, Modrej, Modrejce, Most na Soči, PostajaPovršina: 18 km²

Matična številka: 5021855

Davčna številka: 61427802

Transakcijski račun: 01328-6450853290 (Banka Slovenije)

Člani (mandat 2022 do 2026)

 • predsednik: Matej Loncner
 • prvi podpredsednik: Oton Leban
 • drugi podpredsednik: Lojze Rutar
 • Aljoša Križnič
 • Barbara Jesenšek Podpečan
 • Uroš Stanič
 • Marjana Barbič
 • Aleš Kovačič

Krajevne skupnosti v občini Tolmin so ustanovljene zaradi zadovoljevanja posebnih skupnih potreb občanov na območju posameznih naselij in so v teritorialnem, funkcionalnem, organizacijskem, premoženjsko-finančnem in pravnem smislu del občine.

 

Krajevne skupnosti so organizirane za eno ali več posameznih naselij. V občini Tolmin je ustanovljenih 23 krajevnih skupnosti (KS): KS Dolenja Trebuša, KS Dolje-Gabrje, KS Gorenja Trebuša, KS Grahovo ob Bači, KS Hudajužna-Obloke, KS Idrija pri Bači, KS Kamno-Selce, KS Kneža, KS Ljubinj, KS Most na Soči, KS Pečine, KS Podbrdo, KS Poljubinj, KS Ponikve, KS Rut-Grant, KS Slap ob Idrijci, KS Stržišče, KS Šentviška Gora, KS Tolmin, KS Tolminski Lom, KS Volarje, KS Volče, KS Zatolmin.

 

KS Tolmin je po površini največja, saj obsega 45 km² ozemlja, druga največja je KS Most na Soči, ki obsega 18 km², najmanjša pa je KS Pečine, ki obsega 4 km².

 

Krajevno skupnost zastopa svet krajevne skupnosti; je organ, ki ga izvolijo volilni upravičenci s stalnim prebivališčem na območju krajevne skupnosti. Način izvolitve članov določa zakon, volitve v svete krajevnih skupnosti pa razpiše župan.

 

Število članov sveta določi svet z odlokom, s katerim so določene tudi volilne enote za volitve v svete krajevnih skupnosti. Mandat članov sveta krajevne skupnosti se začne in konča istočasno kot mandat članov občinskega sveta. Svet KS dela ter sprejema svoje odločitve na seji, za njegovo delovanje pa se smiselno uporablja poslovnik občinskega sveta.

 

Svet krajevne skupnosti ima predsednika, ki ga izmed sebe izvolijo člani sveta. Predsednik sveta krajevne skupnosti:

 

 • predstavlja krajevno skupnost, sklicuje in vodi seje sveta krajevne skupnosti, predstavlja svet krajevne skupnosti;
 • lahko poda predlog za izvolitev podpredsednika – ta nadomešča predsednika in opravlja naloge, ki mu jih določi predsednik; podpredsednika izvoli svet krajevne skupnosti;
 • skliče svet KS najmanj štirikrat na leto.

 

Predsedniki svetov posameznih krajevnih skupnosti sestavljajo svet krajevnih skupnosti.

 

Krajevne skupnosti v okviru svojih pristojnosti samostojno opravljajo naloge v skladu s 123. členom Statuta Občine Tolmin, ki določa tudi sodelovanje krajevnih skupnosti pri opravljanju javnih zadev v občini.

 

Krajevne skupnosti obravnavajo tudi vprašanja iz občinske pristojnosti, ki se nanašajo na območje krajevne skupnosti in njeno prebivalstvo, ter oblikujejo svoja stališča in mnenja; dajejo pobude in predloge za sprejem odlokov in drugih splošnih aktov občine, sprejemajo odločitve o uporabi sredstev skupnosti in razpolaganju ter gospodarjenju s premoženjem krajevne skupnosti.

 

Sredstva za opravljanje nalog se krajevni skupnosti zagotavljajo v skladu z zakoni, proračunom občine in na druge načine, ki jih dopušča zakon. Prihodki in odhodki krajevne skupnosti morajo biti zajeti v njenem finančnem načrtu, ki je sestavni del občinskega proračuna.