Razvoj turizma na Mostu na Soči (RATUR MOST)

Ime projekta: Razvoj turizma na Mostu na Soči
Akronim: RATUR MOST
Prijavitelj: Občina Tolmin
Projektni partnerji: Turistično društvo Most na Soči
Začetek in zaključek projekta: 1. 4. 2019–31. 11. 2021
Vrednost projekta: 80.996,81 €
Upravičeni stroški: 73.145,90 €
Zaprošen % sofinanciranja: 80 %
Odobrena vrednost: 58.516,72 €

 

 

Projekt je bil s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo potrjen z Obvestilom št. 331-11/2015/106 z dne 29. 5. 2019.
Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.Projekt predvideva celostno promocijo in razvoj turizma na Mostu na Soči in Doline Soče kot turistične destinacije.

Glavni namen je nadgradnja obstoječe turistične infrastrukture, nadgradnja in osvežitev promocijskih kanalov in vsebin, ohranjanje kulturne dediščine, ohranjanje in promoviranje lokalne tradicije in povezovanje lokalne akterje.

Skozi dejavnosti pilotnih prireditev se bo spodbujalo ohranjanje lokalne dediščine in tradicije ter hkrati spodbujalo lokalne obrtnike, rokodelce, ponudnike različnih storitev, osebe s posebnimi potrebami, mlade in starejše k udeležbi na turističnih prireditvah na Mostu na Soči.

 

Projekt predvideva:

 • izdelavo Strategije turističnega razvoja (lokalna skupnost bo dobila temeljni dokument »Strategija turističnega razvoja Mosta na Soči«, ki bo služila kot podlaga za trajnostni razvoj turizma na Mostu na Soči),
 • izdelavo celostne grafične podobe in nabavo promocijskega materiala,
 • izdelavo spletnega portala TD Most na Soči,
 • nakup opreme (prireditveni šotor, prikolica, stojnice, turistična informacijska tabla, prenosni računalnik, ozvočenje, projekcijsko platno, projektor, fotoaparat, torbe za fotoaparat in stojala, magnetna tabla),
 • izvedbo pilotnih prireditev.

 

AKTIVNOSTI

I. FAZA

 1. Koordinacija in vodenje operacije
 2. Strategija turističnega razvoja
 • izvedba delavnic
 • izdelava strategije turističnega razvoja
 1. Promocijske vsebine
 • celostna grafična podoba,
 • tisk promocijskega zemljevida, izdelava pingvinov, transparentov, izdelava reklamnih zastav
 1. Spletni portal TD Most na Soči
 • Izdelava spletnega portala TD
 1. Nadgradnja turistične infrastrukture in opreme
 • Turistična infrastruktura (prireditveni šotor, prikolica za šotor, stojnice, turistično informacijska tabla)
 • Oprema (prenosni računalnik, ozvočenje, projekcijsko platno, projektor, fotoaparat s torbo in stojalom, magnetna tabla)
 1. Pilotne prireditve
 • izvedba treh prireditev

 

II. FAZA

 1. Koordinacija in vodenje operacije
 2. Pilotne prireditve
 • izvedba treh prireditev

 

CILJI

 • Vzpostaviti pogoje za trajnostni turizem.
 • Nadgraditi obstoječo turistično infrastrukturo.
 • Nadgraditi obstoječo turistično promocijo.
 • Ohranjati kulturno dediščino.
 • Ohranjati in promovirati lokalno tradicijo.
 • Osveščati mlade pomenu zaščite okolja za trajnostni razvoj območja.
 • Povezati lokalne akterje.
 • Aktivno vključevati ranljive skupine v aktivnosti operacije.

 

PRIČAKOVANI REZULTATI

 • Izdelana strategija turističnega razvoja.
 • Izvedene delavnice za lokalne prebivalce in turistične ponudnike ter delavnica za osnovnošolce (200 udeležencev).
 • Izdelan spletni portal TD Most na Soči (1.000 obiskov spletnega portala).
 • Natisnjenih 20.000 promocijskih zemljevidov.
 • Obnovljena turistično informacijska tabla.
 • Nabavljena oprema (prireditveni šotor, stojnice, “pingvina”, transparenti, reklamne zastave).
 • Pilotne prireditve (1.000 obiskovalcev).

 

KORISTI ZA OBMOČJE

Operacija vpliva na gospodarsko rast območja z izdelavo strategije razvoja turizma, ki bo temeljni dokument za nadaljnji turistični razvoj območja Mosta na Soči. Prav tako bodo k temu pripomogle pilotne prireditve, saj bo šlo za povezovanje lokalnih ponudnikov in izboljšanje možnosti za predstavitev njihovih izdelkov. Lokalni rokodelci se bodo na prireditvah predstavljali pod skupnim imenom Posoški ustvarjalci.

Strategija bo temeljni dokument za trajnostno upravljanje naravne in kulturne dediščine na Mostu na Soči. Promocija Doline Soče bo izvedena prek promocijskih materialov in pilotnih prireditev, ki bodo poskrbele za večjo prepoznavnost turistične ponudbe Mosta na Soči.

Pridobljena oprema za izvedbo dogodkov in prireditev bo na voljo društvu in občini še dolgo po koncu operacije. Z nadaljnjim razvojem turizma pa bodo imeli koristi tudi lokalni ponudniki nastanitvenih kapacitet in gostinci.

 

Povezave:

Evropski strukturni in investicijski skladi: https://www.eu-skladi.si/

LAS Dolina Soče: http://lasdolinasoce.si/